کلاسهای اینجانب روز سه شنبه در دانشگاه آزاد قایمشهر تشکیل نمی شود.

+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت توسط طیبی |

کلاسهای اینجانب روز سه شنبه در دانشگاه آزاد قایمشهر تشکیل نمی شود.

+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت توسط طیبی |

با سلام

کلاسهای سه شنبه 93/8/20 اینجانب در دانشگاه قایمشهر تشکیل نمی شود.

+ نوشته شده در دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت توسط طیبی |

با سلام

کلاسهای سه شنبه 93/8/20 اینجانب در دانشگاه قایمشهر تشکیل نمی شود.

+ نوشته شده در دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت توسط طیبی |

با سلام . کلاس فردا شنبه 19 مهر تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در جمعه هجدهم مهر 1393ساعت توسط طیبی |

با سلام . کلاس فردا شنبه 19 مهر تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در جمعه هجدهم مهر 1393ساعت توسط طیبی |

روز یکشنبه 93/4/8  در دانشکده فنی و مهندسی ساعت 12 ظهر

+ نوشته شده در شنبه هفتم تیر 1393ساعت توسط طیبی |

1- 880453480     12.5

2- 880453489   14

3- 900385948     14.5

4- 900389406    12

5- 890440503     11.5

6- 890440501    16.5

7- 890440496    5.75

8- 890440485    12.5

9- 890440464    12.5

10- 890440451       15

11- 890440441    12.5

12- 870482711     9.5

13- 880453354     11

14- 900393915       17.5

15- 890440406    12.5

16- 880453339       10

17- 890440383    15.5

18- 890440369      13.5

19- 890440351    12.5

20- 880453269   12

21- 880453261   10.5

22- 890909714     15

23- 880453230    15

24- 880453219    10

25- 880453211    8

26- 880453201    10.5

27- 870482466   16

28- 880453163   14

29- 890440269    15

30- 870482399     12.5

31- 890440233    16.5

32- 870482340      8

33- 860445801    11.5

34- 890909731   14

35- 860445879    13

36- 890440177      15.5890440385      14

 

+ نوشته شده در شنبه هفتم تیر 1393ساعت توسط طیبی |

1- 890438553     1

2- 922546185     2.5

3- 890438733      4.5

4- 900399941     5.5

5- 922028221     5

6- 900403618    1.5

7- 900589573      2.5

8- 900403538      5

9- 890621912     5.25

10- 911137409      2.5

11- 910135438     3.5

12- 910174462     2.5

13- 910040122      2

14- 900509803     8

15- 900391117      6.75

16- 900397406     2

17- 922062115       0

18- 910318413     3.25

19- 900985636       0

20- 900384664      0

21- 910813684     3

22- 922050949     0

23- 922547510      7

24- 900385337     0.75

25- 922062835      0.75

26- 900643142     1

27- 900388998     1

28- 922545229   2

29- 920193191    3.25

30- 920675021     2.5

31- 890438950    7

+ نوشته شده در شنبه هفتم تیر 1393ساعت توسط طیبی |

1- 890440533      14

2- 890440535       9

3- 890440528        13.5

4- 900545205       11

5- 900545194    11.5

6- 890440500     8.5

7- 900390815    13

8- 890440444      9.5

9- 890440435     11.5

10- 880453339    13

11- 890440380    5.5

12- 890440369    16.5

13- 890440361     15.5

14- 880453230     18

15- 870482508     9

16- 900424951      16.5

17- 890440266       6

18- 890440264      6.5

19- 880453139      11.5

20- 870482399      10

21- 880452991    14

22- 890440226      14.5

23- 90041827    15

24- 890440209      19

25- 910857429       8

26- 890440543      10.5

27- 880453495     11.5

28- 900389624       5

29- 880453345     10

30- 890440332     8.5

31- 890440328      7

32- 890440327     6

33- 890440306       7

34- 880453091     11.5

35- 880452987     13

37-  900389621   8.5

38- 890440547    7.5

39- 890440198        9

40- 860445801      7.5

41- 890440420       4

42- 900144167     14

 

 

+ نوشته شده در شنبه هفتم تیر 1393ساعت توسط طیبی |